Rynek 21, 63-604 Baranów
tel.: 62 741 00 60

SOWA Mobi
Legimi
fb
katalog
 • A    
 • A+   
 • A++   
 •    
Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie

Regulamin biblioteki

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. FELIKSA HRABIEGO WĘŻYKA W BARANOWIE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

$1

Regulamin korzystania z materiałów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej  im. Feliksa hrabiego Wężyka w Baranowie, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z materiałów i usług w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Feliksa hrabiego Wężyka w Baranowie.

$2

 1. Korzystanie ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej Feliksa hrabiego Wężyka w Baranowie jest ogólnie dostępne i bezpłatne, odbywa się według zasad określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Biblioteka może pobierać opłaty (art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
  o bibliotekach (Dz. U. z 2019, poz. 1479) za:
 3. niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
 4. upomnienie wysłane pocztą,
 5. koszt przesyłki materiałów bibliotecznych pozyskanych na zasadach wypożyczeń międzybibliotecznych,
 6. uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych,
 7. usługi reprograficzne,
 8. wydruki z komputera.
 9. Wysokość opłat określona jest w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 $3

 1. Osoby zamierzające korzystać z usług Biblioteki zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości ze zdjęciem: dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport/kartę stałego pobytu (w przypadku cudzoziemców) w celu dokonania zapisu w elektronicznej bazie zarejestrowanych Użytkowników Biblioteki.
 2. Warunkiem korzystania z usług Biblioteki jest wypełnienie kary zobowiązania i  zobowiązanie się własnoręcznym podpisem do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
 3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiada i podpisuje zobowiązanie rodzic lub opiekun prawny.
 4. W bazie przechowywane są następujące dane: nazwisko i imię, PESEL, płeć, adres stałego pobytu lub (i tymczasowego zameldowania) zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, przynależność do grupy społeczno-zawodowej (wg klasyfikacji GUS), opcjonalnie – adres tymczasowego pobytu lub imię i nazwisko oraz adres opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.
 5. Użytkownik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania i numeru telefonu .

 $4

 1. Dane osobowe Czytelników są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku i mogą być wykorzystane wyłącznie do:
 2. rejestracji wypożyczeń,
 3. prowadzenia statystyki bibliotecznej,
 4. egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika.
 6. Administratorem danych jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa hrabiego Wężyka w Baranowie.

 $5

 1. Biblioteka udostępnia zbiory biblioteczne na zewnątrz i na miejscu.
 2. Czytelnicy mają wolny dostęp do zbiorów.

 $6

 1. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, papierosów, e-papierosów, środków i urządzeń zawierających nikotynę, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających, picia alkoholu oraz spożywania posiłków i picia napojów.
 2. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych używek oraz brak przestrzegania zasad higieny osobistej nie mogą przebywać w lokalu Biblioteki.
 3. Zabronione jest zachowanie uciążliwe dla innych użytkowników oraz zakłócające świadczenie usług bibliotecznych, m. in. prowadzenie głośnych rozmów, głośne nastawianie odtwarzaczy osobistych oraz korzystanie z telefonów komórkowych.
 4. Zabronione są wszelkie działania powodujące niszczenie materiałów bibliotecznych w czasie czytania.
 5. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren biblioteki, z wyjątkiem psów przewodników.

 $7

Osoby zapisujące się do Biblioteki zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i podpisania zobowiązania potwierdzającego ten fakt. Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie Regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych i ewentualnych roszczeń prawnych za nieuregulowane zobowiązania wobec Biblioteki.

 

Rozdział II 

Zasady i warunki wypożyczania zbiorów bibliotecznych

 $13

 1. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo łącznie do 6 egz. zbiorów (książki, audiobooki) na okres 30 dni z możliwością przedłużenia terminu zwrotu.
 2. Termin zwrotu ulega automatycznie wydłużeniu w przypadku gdy wypada w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna. O zmianie terminu zwrotu informuje czytelnika bibliotekarz.
 3. Termin zwrotu można przedłużyć przed jego upływem osobiście, telefonicznie lub przez internetowe konto czytelnika, jeśli wypożyczona pozycja nie została wcześniej zamówiona przez innego użytkownika.
 4. Zwrot przedłuża się o kolejne 30 dni dla książek i audiobooków.
 5. Biblioteka może żądać zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych przed terminem ustalonym w pkt. 1, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 6. Czytelnik może dokonywać rezerwacji materiałów bibliotecznych dostępnych w Bibliotece i aktualnie wypożyczonych. Rezerwacja może być zgłoszona osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem internetowego konta czytelnika.
 7. Zarezerwowane materiały należy odebrać w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia z Biblioteki. Po tym terminie zamówienia i rezerwacje będą anulowane.
 8. Jeżeli czytelnik nie zwraca wypożyczonych zbiorów w terminie określonym niniejszym Regulaminem, jego konto zostaje automatycznie zablokowane do momentu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.
 9. Na podstawie pisemnego zamówienia złożonego przez czytelnika, Biblioteka sprowadza z innych bibliotek książki, których nie posiada we własnym księgozbiorze (wypożyczenia międzybiblioteczne).
 10. Materiały biblioteczne wypożyczone przez Bibliotekę w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się czytelnikom na okres 14 dni.
 11. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 12. Obowiązki czytelnika w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki reguluje Załącznik Nr 1.
 13. Jeżeli czytelnik, mimo upomnienia pisemnego lub telefonicznego, odmawia zwrotu materiałów bibliotecznych, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

Rozdział III

Warunki korzystania z księgozbioru podręcznego

 $15

 1. Korzystanie z księgozbioru podręcznego odbywa się za pośrednictwem bibliotekarza.
 2. Zbiory regionalne oraz zbiory z księgozbioru podręcznego wchodzą w ogólny limit wypożyczeń czytelnika i nie podlegają prolongacie.
 3. Dostęp do czasopism bieżących jest wolny.
 4. Czytelnik może wypożyczyć do domu  czasopisma na okres 7 dni

 

Rozdział IV

Usługi

$16

 1. W Bibliotece można odpłatnie skorzystać usług reprograficznych (zgodnie z postanowieniami Ustawy „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”) .
 2. Nie wykonuje się odbitek reprograficznych:
 3. rękopisów, starych druków, oryginalnych fotografii, grafik, rzadkich i cennych druków,
 4. egzemplarzy w złym stanie zachowania,
 5. wydawnictw, których kopiowanie jest niemożliwe ze względów technicznych (duży format, oprawa uniemożliwiająca całkowite otwarcie dokumentu.)

 

Rozdział V

Warunki korzystania z Internetu i programów multimedialnych

$17

 1. Z dostępu do komputerów, tabletów i magicznego dywana mogą korzystać tylko osoby zapisane do Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa hrabiego Wężyka w Baranowie i filii.
 2. Bibliotekarz przydziela użytkownikowi stanowisko komputerowe.
 3. Korzystanie z Internetu i programów multimedialnych jest bezpłatne.
 4. Korzystanie z Internetu służy do celów edukacyjnych, jest pomocą w nauce, zbieraniu informacji i zdobywaniu wiedzy.
 5. Czynności wykonywane w sieci internetowej są rejestrowane.
 6. Ze stanowisk internetowych mogą korzystać dzieci i młodzież w wieku szkolnym, studenci oraz osoby dorosłe.
 7. Osoby korzystające z Internetu zobowiązane są do dokonania wpisu do ewidencji.
 8. Użytkownik może korzystać z własnych nośników elektronicznych (dyski, CD, DVD).
 9. Ze stanowiska komputerowego można korzystać przez 60 minut.
 10. Sesja może być wydłużona w zależności od liczby i potrzeb oczekujących. Decyzję podejmuje bibliotekarz.
 11. Biblioteka umożliwia korzystanie z własnego laptopa w miejscu wyznaczonym przez bibliotekarza przy czym Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za jego ewentualne uszkodzenie, kradzież lub utratę danych.

 $19

Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych i sprzętu muzycznego może być emitowany tylko przez słuchawki.

 $20

 1. Użytkownik chcący samodzielnie korzystać z komputera, tabletu oraz czytnika musi posiadać elementarną wiedzę z ich obsługi.
 2. Użytkownik chcący korzystać z Internetu powinien:
 3. zapoznać się z regulaminem,
 4. korzystać z zainstalowanego oprogramowania,
 5. zgłaszać wszelkie uszkodzenia sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.
 6. Użytkownikowi nie wolno:
 7. zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym komputera oraz instalacji oprogramowania przeniesionego z serwerów dostępnych w Internecie,
 8. korzystać z komputera do działalności komercyjnej, masowo rozsyłać treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
 9. zapisywać danych w pamięci komputera, biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne usunięcie lub modyfikację danych przez innych użytkowników,
 10. prowadzić działań powodujących dewastację lub uszkodzenia sprzętu,
 11. łamać zabezpieczenia systemu,
 12. samodzielne usuwać usterek w działaniu oprogramowania oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych,
 13. otwierać i korzystać ze stron o charakterze pornograficznym, wulgarnym, rasistowskim, rażących uczucia innych lub dobre obyczaje,
 14. użytkownikowi nie wolno bez wiedzy bibliotekarza zmieniać przydzielonego stanowiska komputerowego,
 15. Internet nie może być narzędziem do popełniania czynów niezgodnych z prawem.

$21

 1. Pracownik Biblioteki ma prawo blokowania dostępu do określonych danych lub usług oraz monitorowania poczynań osób korzystających z komputerów.
 2. W przypadku naruszenia zasad użytkowania nastąpi natychmiastowe przerwanie sesji.
 3. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego powstałe z jego winy.
 4. Za osoby niepełnoletnie ponoszą odpowiedzialność rodzice lub opiekunowie prawni.

 $22

 1. Za zgodą bibliotekarza Użytkownik może odpłatnie dokonać wydruku.
 2. Użytkownik może kopiować informacje o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim.

 

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 $23

 1. Użytkownik  nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.
 2. Od decyzji tej Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki Publicznej w Baranowie, a od jego decyzji do Wójta Gminy Baranów.
 3. Skargi i wnioski Użytkownicy mogą kierować do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa hrabiego Wężyka w Baranowie.

 $24

 1. Zmiany postanowień Regulaminu dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa hrabiego Wężyka w Baranowie.
 2. Bieżące komunikaty adresowane do Użytkowników zamieszczane są na stronach internetowych biblioteki: http://www.biblioteka.baranow.pl/ oraz w lokalu Biblioteki.

 $25

Regulamin obowiązuje od 02.10.2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik  Nr 1

do Regulaminu korzystania z materiałów i usług
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa hrabiego Wężyka w Baranowie

 

 

Cennik opłat pobieranych przez Gminną Bibliotekę Publiczną                                     im. Feliksa hrabiego Wężyka w Baranowie

 

 

 1. Za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych:
 1. książka – 0,10 zł od każdego woluminu za każdy dzień po terminie zwrotu.
 2. audiobooki – 0,10 zł od każdej pozycji za każdy dzień po terminie zwrotu

 

 

 1. Za upomnienie wysłane pocztą do czytelnika:
 1. opłata manipulacyjna za każde wysłane upomnienie w sprawie zwrotu książki zgodna z cennikiem Poczty Polskiej.

 

 1. Za koszty przesyłki materiałów z wypożyczeń międzybibliotecznych:
 1. opłata manipulacyjna przesyłki wypożyczeń międzybibliotecznych zgodna z cennikiem Poczty Polskiej.

 

 1. Za uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych Użytkownik jest zobowiązany:
 1. odkupić ten sam tytuł, tego samego autora,
 2. odkupić inną wyznaczoną przez Bibliotekarza pozycję,
 3. jeśli odkupienie jest niemożliwe, Czytelnik płaci ekwiwalent pieniężny ustalany każdorazowo przez bibliotekarza w wysokości co najmniej aktualnej ceny rynkowej uszkodzonego/zagubionego materiału  bibliotecznego,
 4. jeżeli po zagubieniu lub zniszczeniu jednego tomu dzieła wielotomowego czytelnik nie jest w stanie odkupić brakującego tomu, wpłaca równowartość lub odkupuje całe dzieło.
 1. Za wykonanie usług reprograficznych z książek, komputera i innych materiałów ustala się następujące ceny:
 1. wydruk komputerowy lub kopia jednostronna A4 - 0,20 zł (czarno-biała)
 2. wydruk komputerowy lub kopia dwustronna A4 - 0,40 zł (czarno-biała)
 3. wydruk komputerowy lub kopia jednostronna A4 - 0,50 zł (kolor)
 4. wydruk komputerowy lub kopia dwustronna A4 - 1.00 (kolor)

Kopie kolorowe Biblioteka wykonuje maksymalnie do 10 stron.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając ze strony wyrażasz tym samym zgodę na to, że będziemy używać cookies OK